Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ "BUSFERIE"


ZEZWOLENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NR 022

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Do umów zawieranych z Klientami stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U nr 133,poz.884 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Niniejsze warunki uczestnictwa oraz informacje zawarte w ofercie stają się elementem umowy pomiędzy Klientem a Organizatorem - jeżeli umowa nie zawiera odmiennych postanowień.

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI:

3. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat za udział w imprezie turystycznej w poniższy sposób: - 30 % od osoby w momencie zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych; - pozostała część należności najpóźniej na 30 dni przed imprezą.

 

 

CENA:

4. Cena imprezy ustalona w umowie może być podwyższona tylko i wyłącznie w przypadku udokumentowania przez Organizatora wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

  • wzrost kosztów transportu;
  • wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
  • wzrost kursu walut.

5. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie krótszym niż 20 dni przed datą wyjazdu.

 

6. Za świadczenia nie wykorzystane przez Klienta w trakcie imprezy z przyczyn zawinionych przez Klienta nie przysługuje zwrot ich równowartości.

7. Nieuiszczenie przez Klienta zapłaty w terminie określonym w umowie uprawnia Organizatora do odstąpienia od umowy.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY , ZMIANY UMOWY

8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby uczestników - w terminie: - do 5 dni przed datą wyjazdu jeśli chodzi o imprezy dłuższe niż jednodniowe; - do 12 godzin przed datą wyjazdu przy imprezach jednodniowych.

 

9. Organizator ma prawo odwołać imprezę jednodniową w chwili jej rozpoczęcia jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają realizację znacznej części programu.

10. Minimalna liczba uczestników przy koloniach, obozach, zimowiskach i wycieczkach wynosi 30 osób.

11. W przypadku odwołania imprezy Klientowi przysługuje niezwłocznie zwrot dokonanych wpłat w całości.

 

12. Klient może bez zgody organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o oświadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne względem organizatora, jeżeli Klient powiadomi go o tym, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 

13. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy (rezygnacji z udziału w imprezie) tylko w formie pisemnej przy czym Organizator ma prawo domagania się naprawienia szkody jaką poniósł z tego tytułu.

 

14. Niestawienie się w miejscu i czasie rozpoczęcia imprezy turystycznej bez uprzedzenia organizatora i bez usprawiedliwionej przyczyny traktowane jest jako odstąpienie od umowy przez Klienta.

 

15. W przypadku dokonania zmiany terminu udziału w imprezie jak również w przypadku istotnej zmiany zakresu świadczeń zamówionych przez Klienta zobowiązany on jest uiścić na rzecz Organizatora opłatę manipulacyjną w wysokości 5% ceny imprezy, niemniej jednak niż 50 zł.

 

 

REKLAMACJE, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ:

16. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

 

17. Klient ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji . Składając reklamację Klient winien skonkretyzować swoje zarzuty, przedstawić swoje żądania oraz wskazać dowody będące podstawą zarzutów.

 

18. Reklamacja może być przekazana bezpośrednio organizatorowi lub agentowi działającemu na jego zlecenie, a w trakcie imprezy także pilotowi lub kierownikowi kolonii, obozu.

 

19. Klient ma prawo żądać potwierdzenia złożenia reklamacji.

 

20. Organizator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację wraz z ustosunkowaniem się do żądań Klienta .

 

21. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

22. Organizator zobowiązuje się do podania Klientowi przed rozpoczęciem imprezy dla dzieci i informacji o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;

 

23. Uczestnik kolonii lub obozu w przypadku nieprzestrzegania zasad postępowania obowiązujących w trakcie danej imprezy może być w skrajnych przypadkach pozbawiony prawa dokończenia udziału w imprezie bez prawa do roszczeń finansowych z tego tytułu.

 

24. Organizator ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w trakcie jej realizacji jeżeli Klient utrudnia realizację programu (np. nadużywanie alkoholu, aroganckie zachowanie).

 

 

?BUSFERIE"

 

 

 

Serwis busferie.pl wykorzystuje tzw. pliki "cookies" (ciasteczka), w celu prawidłowego działania, bezpieczeństwa oraz komfortu Użytkownika. Pliki "cookies" to standard i nie są one groźne. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików "cookies", zobacz Politykę prywatności.

Akceptuję ciasteczka z tej strony.